On two schemes for towing a near-surface carrier of a measuring complex

P. G. Avramenko, V. S. Blintsov, Zh. Yu. Burunina, V. A. Gorban, N. S. Efremova, V. I. Korolev, V. V. Kramskoy, I. N. Nikula, S. N. Nuzhny, N. V. Saltanov

Full text in PDF(RUS)

Loading