Use of morphological parameters of phytoplankton in monitoring studies

Yu. V. Bryantseva, Yu.N. Tokarev, N. V. Burmistrova, V. V. Melnikov, V. F. Zhuk, V. I. Vasilenko, M. I. Silakov, E. Yu. Georgieva, O. N. Danilova, A. M. Lyakh

Full text in PDF(RUS)

Loading