Studies of the hydrological structure of waters in the North-Western part of the Black sea in October 2010 (based on the materials of the 67th flight of the NIS “Professor vodyanitsky»)

Yu. V. Artamonov, D. V. Alekseev, Yu. N. Goryachkin, I. G. Kiryushchenko, V. V. Melnikov, A. I. Chepyzhenko, Yu. I. Shapovalov, S. A. Shutov

Full text in PDF(RUS)

Loading