Influence of spatial variations of geological environmental factors on the results of radon measurements

M.V. Kalashnikova

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,

RF, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya St., 67, lit. A.

E-mail: mgovor42@gmail.com

DOI: 10.33075/2220-5861-2024-2-49-56

UDC 551. 2                                                                  

EDN: https://elibrary.ru/gizfgu

This article is concerned with the main spatial variations of geological environmental factors that affect the results of measurements of the level of volumetric radon activity in the air of residential buildings in St. Petersburg. As part of the study, a field experiment was conducted on the territory of St. Petersburg in 2022–2023. A geoinformation system was built based on the data of the average annual equivalent equilibrium volume activity of radon and its daughter products in the city. The study also analyzed the main geological factors of the city (tectonic plate fault, tectonic activity). Based on the results of the analysis, thematic maps of the territory of the city were created. Based on the data obtained, the average annual equivalent equilibrium volume activity of radon and thoron daughter products in the air of residential buildings, indicators of variation, as well as an empirical correlation ratio were calculated. Based on the results of the study, conclusions were drawn about the influence of geological environmental factors on the measurement results.

Keywords: radon, geological factors, spatial variation, natural environment, volume activity, percentage approach.

Full text in PDF(RUS)

REFERENCES

  1. Barkovsky A.N., Akhmatdinov Ruslan R., and Akhmatdinov Rustam R. Dozy` oblucheniya naseleniya Rossijskoj Federacii v 2020 g. (Doses to the population of the Russian Federation in 2020). Radiation hygiene, 2021, Vol. 14, No. 4, pp. 103–113.
  2. Dashko R.E. and Karpova Ya.A. Problemy inzhenernoy geologii Primoskogo raiona Sankt-Peterburga v svyazi s perspektivami razvitiya podzemnogo prostranstva (Problems of engineering geology of the Primorsky district of St. Petersburg in connection with the prospects for the development of underground space). Zapiski Gornogo instituta, 2013, Vol. 206, pp. 16–21.
  3. MU 2.6.1. 037-2015. Opredeleniye srednegodovykh znacheniy EROA izotopov radona v vozdukhe pomeshcheniy po rezul’tatam izmereniy raznoy dlitel’nosti (Determination of the average annual values of the ERO of isotopes of radon in indoor air based on the results of measurements of different durations). Moscow: Standartinform, 2016, 46 p.
  4. Geologicheskij atlas Sankt-Peterburga (Geological Atlas of St. Petersburg). St. Petersburg: Komilfo, 2009, 57 p. ISBN 978-5-91339-080-6.
  5. Tumanov A.Yu. and Kalashnikova M.V. Povyshenie kachestva geoinformatsionnoy sistemy radioopasnosti na territorii Sankt-Peterburga s ispol’zovaniem metoda kriging interpoliatsii (Improving the quality of the geoinformation system of radio hazard in the territory of St. Petersburg using the kriging interpolation method). Nauka i biznes: puti razvitiya, 2023, Vol. 8 (146), рp. 36–39.6. Gmurman V.E. Teoriya veroyatnostej i matematicheskaya statistika (Probability theory and mathematical statistics). Moscow: Vysshaya shkola, 2003, 479 p.

Loading