Carbonic polygons of the IOA SB RAS for studying the dynamics of greenhouse gases in the atmosphere. Part II

V.V. Antonovich1, O.Yu. Antokhina1, P.N. Antokhin1, V.G. Arshinova1,

M.Yu. Arshinov1, B.D. Belan1, S.B. Belan1, D.K. Davydov1, G.A. Ivlev1,

A.V. Kozlov1, Sh.Sh. Maksyutov2, T. Machida2, D.A. Pestunov1, I.V. Ptashnik1,

T.M. Rasskazchikova1, D.E. Savkin1, Sasakawa2, D.V. Simonenkov1,

T.K. Sklyadneva1, G.N. Tolmachev1, A.V. Fofonov1

1Institute of Atmospheric Optics named after V.E. Zuev, SB of RAS, Tomsk, RF

2National Institute for Environmental Research, Tsukuba, Japan

Email: bbd@iao.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2022-4-61-69

Read more

Carbonic polygons of the IOA SB RAS for studying the dynamics of greenhouse gases in the atmosphere. Part I

V.V. Antonovich1, O.Yu. Antokhina1, P.N. Antokhin1, V.G. Arshinova1,

M.Yu. Arshinov1, B.D. Belan1, S.B. Belan1, D.K. Davydov1, G.A. Ivlev1,

A.V. Kozlov1, Sh.Sh. Maksyutov2, T. Machida2, D.A. Pestunov1, I.V. Ptashnik1,

T.M. Rasskazchikova1, D.E. Savkin1, Sasakawa2, D.V. Simonenkov1,

T.K. Sklyadneva1, G.N. Tolmachev1, A.V. Fofonov1

1Institute of Atmospheric Optics named after V.E. Zuev, SB of RAS, Tomsk, RF

2National Institute for Environmental Research, Tsukuba, Japan

Email: bbd@iao.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2022-4-46-60

Read more