Explosion and fire dynamics, flame energy perceived by the sensor

L.A. Nichkova, I.N. Lukyanenko, A.S. Yurchenko, V.V. Sevrikov, A.N. Odinzov, A.K. Malycheva

Sevastopol State University, RF,  Sevastopol,  Universitetskaya St., 33

Emailnichkova@sevsu.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2020-1-54-62

Read more

Loading