Study of toxic properties of oil-contaminated soil using biotesting methods

I.V. Ovsyannikova, V.V. Pryanichnikova, R.R. Kadyrov, I.A. Kichigin, I.R. Shugaepov, B.A. Yapparov

 Ufa State Petroleum Technological University, Branch of the University in the City of Sterlitamak, RF, Republic of Bashkortostan, Sterlitamak, Octyabrya Av., 2

E-mail: inna.ovsyannikova.80@mail.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2022-1-81-85

Read more

Loading