Ecological condition of zoobenthos on the Caucasus coast near Dzhubga – Khosta (the Black Sea)

Zh.P. Selifonova1,2, V.K. Chasovnikov3

1Admiral Ushakov State Maritime University, Russian Federation, Novorossiysk, Lenin Av., 93

2Kovalevsky Institute of Marine Biological Research, Russian Federation, Sevastopol, Nakhimov Av., 2

E-mail: Selifa@mail.ru

3Shirshov Institute of Oceanology, Russian Federation, Moscow, Nakhimovsky Av., 36

E-mail: chasovn@mail.ru

DOI: 10.33075/2220-5861-2017-4-119-128

Read more

Loading