INFLUENCE OF ENVIRONMENT ON RESPIRATORY SYSTEM INFECTION RATE AMONG POPULATION OF SEABOARD AND CONTINENTAL REGIONS

 O.V. Samsonova, G.A. Sigora, V.V. Sevrikov, L.A. Nichkova, I.V. Sevrikov

 Sevastopol State University, RF, Sevastopol, Universitetskaya  St., 33

DOI: 10.33075/2220-5861-2019-2-117-125

Read moreINFLUENCE OF ENVIRONMENT ON RESPIRATORY SYSTEM INFECTION RATE AMONG POPULATION OF SEABOARD AND CONTINENTAL REGIONS

59 total views, no views today